วาริชนันท์ พ. ., ศิริวัน ด. ., และ ดือราแม ส. . “ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดตํารับยาจันทหฤทัยและตํารับยาประสะจันทน์แดง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 29-37, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258197.