บุญก่อน พ. ., มีสำลี จ. ., สมบัติศิริ พ. ., สุวรรณเรือง ช. ., และ ไทยสุชาติ ห. . “การสกัดใบเปล้าหลวงและรางจืดด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสูตรสารสกัดเข้มข้น สำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 1-12, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258285.