ภูกำเนิด ย. ., โถปั้น ป. ., เต็มพร้อม ล. ., ภูชาดา ว. ., และ อาจโยธา ว. . “อัตราการปล่อยที่พื้นผิวของเรดอนในตัวอย่างตะกอนแม่น้ำโขงและความเสี่ยงมะเร็งปอด จังหวัดนครพนม ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 1-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258334.