ชาบำเหน็จ พ., นิลวัฒน์ ว., และ จำรัสประเสริฐ พ. . “ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากผักตบชวาและเปลือกกระเทียม โดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 13-19, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258386.