ยูโซะ ซ. ., เด็ง อ., และ ปรีเปรม ส. “การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 31-39, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258392.