แซ่ลิ้ม พ. ., เด็งซียอ น. ., สะอิ น. ., อิสายะ ไ. ., กำลังมาก ส. ., และ บือโต ฮ. . “การพัฒนาแผ่นแปะเจลาตินเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 30-39, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258464.