นากุดนอก ก. ., และ รังสูงเนิน ธ. . “การเปลี่ยนคาบวงโคจรและการวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 9-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258501.