วาณิชย์ปกรณ์ พ. ., สีเผือก พ. ., และ หาญศึก ส. . “การจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน Conogethes Punctiferalis Guenée (Crambidae: Lepidoptera) แบบผสมผสานเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 20-30, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/259187.