ทานะวงศ์ ณ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., ธนะจิตต์ ศ., เขียวรื่นรมณ์ เ., และ พันธุ์เอี่ยม ม. “ผลสะสมของกากแป้งมันสำปะหลังและหินปูนบด และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 47-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/259867.