Journal of Agricultural Research and Extension E-ISSN 2630-0206
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการความรู้ กลยุทธ์การตลาด ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล