Return to Article Details การเตรียมความพร้อมของญาติเพื่อส่งเสริมการตายอย่างสมศักดิ์ศรีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย Preparation of care givers to promote death, dignity, in patients with end-stage Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy