Basic Wound Healing and Wound Bed Preparation กระบวนการหายของแผลและหลักการรักษา

Main Article Content

กมลวรรณ เจนวิถีสุข

Abstract

เมื่อพูดถึง Wound healing หรือการหายของแผล เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องและ เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากไม่เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเพียงสาขาเดียวแต่เกี่ยวเนื่องใน เรื่องการรักษาทางด้านการแพทย์เกือบทุกแขนง หากมีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของเรื่องนี้เป็นอย่างดี  จะช่วยให้แพทย์มีแนวทางในการดูแลบาดแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนบางประการไม่ให้เกิดขึ้นได้  รวมถึงยังทราบวิทยาการใหม่  ๆ  ในการดูแลบาดแผลให้ได้ผลดี  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article