The EMS system in Thailand and ASEAN

Main Article Content

กรกฏ อภิรัตน์วรากุล

Abstract

นับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพ1 (Bangkok Declaration) ในการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)  ซึ่งในปี พ.ศ. 2558  สมาชิกจำนวน 10 ประเทศ กำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN COMMUNITY) การจัดการทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีการ   ประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของบรรดาประเทศสมาชิก ดังนั้นการเรียนรู้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         ของบรรดาประเทศสมาชิกก็เป็นส่วนสำคัญเพื่อประโยชน์ในด้านการจัดการองค์กร การเข้าถึงข้อมูลและ      การพัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิกทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนยังถือว่าอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา2 ส่วนใหญ่ระยะ เวลาการก่อตั้งน้อยกว่า 15 ปี ซึ่งรูปแบบการให้บริการแตกต่างจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา อีกทั้งมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์น้อยในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนั้นการร่วมมือกันของบรรดาประเทศสมาชิก จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์ ประชาคมที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article