การรักษาภาวะอ้วนในปัจจุบัน

Main Article Content

วีระเดช พิศประเสริฐ

Abstract

ภาวะอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมมากเกินปกติ ในทางเวชปฏิบัติภาวะอ้วนสามารถวินิจฉัยโดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย สำหรับคนไทยที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกิน และดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่ามีภาวะอ้วน1 จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 25522 พบในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความชุกของภาวะอ้วนร้อยละ 34.7

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article