การรักษาภาวะอ้วนในปัจจุบัน

Main Article Content

วีระเดช พิศประเสริฐ

Abstract

ภาวะอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมมากเกินปกติ ในทางเวชปฏิบัติภาวะอ้วนสามารถวินิจฉัยโดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย สำหรับคนไทยที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกิน และดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่ามีภาวะอ้วน1 จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 25522 พบในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความชุกของภาวะอ้วนร้อยละ 34.7

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พิศประเสริฐ ว. การรักษาภาวะอ้วนในปัจจุบัน. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Dec. 7];28(4):86-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14767
Section
Article