Obstetric is a bloody business: Anesthesia view

Main Article Content

วราภรณ์ เชื้ออินทร์

Abstract

การให้เลือดตามแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกในปัจจุบันต้องเน้นที่การประเมิน เพื่อลดความกังวลของแพทย์ที่มีต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ประสิทธิภาพของการให้เลือด ผลกระทบจากการรักษาและค่าใช้จ่ายในการสำรองเลือดและส่วนประกอบของเลือดก่อนการผ่าตัด ทำให้ต้องแสวงหากลยุทธ์ทางเลือกในการลดการใช้เลือด และตอบสนองการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาล เลือดมักจะถูกมองว่าเป็น "live saver" และความรู้สึกของแพทย์ผู้รักษาที่ว่ามีเลือดสำรองแล้วอุ่นใจ การศึกษาในผู้ป่วยที่มารับการรักษาผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG) และหรือลิ้นหัวใจ 16,847  ราย พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ PRC จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้รับเลือด และมีแนวโน้มที่จะต้อง reintubation และคาท่อช่วยหายใจนาน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการให้เลือด1 และการศึกษาในผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมหลอดเลือดและศัลยกรรมกระดูก 10,100 ราย พบว่าการให้เลือดระหว่างการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิตมากขึ้น และมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 2

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เชื้ออินทร์ ว. Obstetric is a bloody business: Anesthesia view. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2022 Nov. 30];28(4):100-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14772
Section
Article