Moving Towards Eye Center of Excellence ก้าวไกลด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาวิธีใหม่

Main Article Content

อรสิริ ธนธานี

Abstract

การปลูกถ่ายกระจกตาหรือ corneal transplantation เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (cornea) การผ่าตัดชนิดนี้มีวิวัฒนาการมากว่า 100 ปี เริ่มแรกเป็นการปลูกถ่ายกระจกตาจากสัตว์มาให้มนุษย์พบว่าประสบความสำเร็จ ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นการปลูกถ่ายจากมนุษย์สู่มนุษย์ ซึ่งพบว่าโอกาสในการสำเร็จสูงมากถึงร้อยละ 901,2 เนื่องจากกระจกตาเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงน้อยมากหรือไม่มีเลย ทำให้โอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย (graft rejection) น้อยมากและไม่จำเป็นต้องตรวจความเข้ากันของเลือดก่อนการปลูกถ่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article