การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track

Main Article Content

สมศักดิ์ เทียมเก่า

Abstract

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยงที่ดีที่สุด คือ การให้ยา rt-PA ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ภายในระยะเวลา 270 นาที นับตั้งแต่ผู้ป่วยมีอาการจนกระทั้งได้รับการให้ยา rt-PA (onset of needle time) และมีการให้ยาดังกล่าวเฉพาะในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือโรงพยาบาลศูนย์เท่านั้น ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ผู้ป่วยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากโรงพยาบาลข้างต้น จึงมีโอกาสได้รับการรักษาต่ำมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่ามีผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น ประกอบกับการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทในต่างจังหวัด ปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทประมาณ 425 ท่าน โดยปฏิบัติงานในกรุงเทพถึง 299 ท่าน ที่เหลืออยู่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแพทย์ด้านประสาทวิทยาเพียง 22 ท่าน ดูแลประชาชนกว่า 22 ล้านคน

ดังนั้น การที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายการให้บริการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหน่วยบริการทีมีศักยภาพ จะได้ลดอัตราตาย ความพิการและการเป็นภาระของผู้ป่วย เป็นไปตามเป้าหมายของการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เทียมเก่า ส. การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track. SRIMEDJ [Internet]. 2013 Nov. 27 [cited 2023 Nov. 29];28(4):315-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904
Section
Article