กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยกลืนลำบาก

Authors

  • นันทยา อุดมพาณิชย์

Abstract

             กระบวนการฟื้นฟูสภาพด้านการกลืนในผู้ป่วยกลืนลำบาก  ต้องทำงานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันประเมิน วางแผนการรักษาและให้โปรแกรมการฝึกฟื้นฟูผู้ป่วย ในประเทศไทย นักกิจกรรมบำบัดหรือนักแก้ไขการพูด มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกบำบัดฟื้นฟูสภาพการกลืน (Swallowing Rehabilitation) การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน ในช่วงวิกฤตเฉพาะหน้าอาจแก้ปัญหาด้วยการใส่สายให้อาหารทางจมูก แต่ไม่ควรทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ต้องฝึกการกลืนทันทีที่ผู้ป่วยพร้อมโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการกลืนอาหารทางปากได้อย่างปลอดภัย ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการสำลัก พัฒนาความสามารถในด้านการรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

Downloads

How to Cite

1.
อุดมพาณิชย์ น. กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยกลืนลำบาก. SRIMEDJ [Internet]. 2014 Nov. 15 [cited 2024 Jun. 13];29(4):20-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23616