คุณรักษ์เต้า เรารักษ์คุณ : ศัลย์ฯ คืนความสุขสู่สังคม

Main Article Content

คณิตา ขาดี
พัสดา ภักดีกำจร
ธารินี เพชรรัตน์

Abstract

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย   และเป็นสาเหตุการตาย    ที่สำคัญอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก   อัตราการเป็นมะเร็งเต้านมพบมากขึ้นเรื่อยๆประมาณ 1 ใน 10 ของผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะในเขตพื้นที่มีความเจริญสูง  มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและของประเทศไทยเพราะนอกจากจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วยังเป็นโรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง1    การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค  การตรวจรักษา  และการฟื้นฟูสภาพ   จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น    

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ขาดีค, ภักดีกำจรพ, เพชรรัตน์ธ. คุณรักษ์เต้า เรารักษ์คุณ : ศัลย์ฯ คืนความสุขสู่สังคม. Srinagarind Med J [Internet]. 1 [cited 2021Oct.28];29(4):33-6. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23618
Section
บทความ