การผลิตแอปพลิเคชั่น เรื่อง สัตว์ขาข้อทางการแพทย์ (Arthropods of Medical Applications)

Main Article Content

รสรินทร์ บางใบ

Abstract

หลักการและวัตถุประสงค์: สัตว์ขาข้อเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคที่สำคัญทางการแพทย์ สัตว์บางชนิดก่อความรำคาญและการเกิดโรคในคน โดยเฉพาะโรคที่ติดต่อมาจากสัตว์ เพื่อศึกษารูปร่าง ชนิด วงจรชีวิต แหล่งเพาะพันธุ์ และการแพร่ระบาดของแมลงและสัตว์ขาข้อเหล่านี้จะเป็นแนวทางไปสู่การป้องกันและควบคุมกำจัดโรคที่มีสัตว์ขาข้อเหล่านี้ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นเพื่อความเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยสร้างสื่อที่มีเนื้อหามีความเข้าใจง่าย อธิบายโดยใช้รูปภาพ พร้อมข้อความสั้นๆ ประกอบ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางในการศึกษาวิชาปรสิตในเนื้อหาสัตว์ไขข้อ และสะดวกในการค้นคว้าเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ

วิธีการศึกษา :.เนื้อหาของการผลิตสื่อแอปพลิเคชั่น. ได้รวบรวมเนื้อหาและรูปภาพในการผลิตสื่อแอปพลิเคชั่น     ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาได้ตรวจสอบสื่อเพื่อนำมาแก้ไข ออกแบบรูปแบบของแอปพลิเคชั่น. ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตแอปพลิเคชั่น ทำการผลิตแอปพลิเคชั่น. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคได้ตรวจสอบสื่อเพื่อนำมาแก้ไข. น้ำสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยให้ทำข้อสอบก่อนและหลังใช้สื่อ

ผลการศึกษา : ผลการทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาจำนวน 20 ราย มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 35.50 และผลการทดสอบหลังเรียนจากสื่อพบว่ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78 โดยนักศึกษาทั้ง 20 ราย  มีความก้าวหน้าทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 60  ขึ้นเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

สรุป : การผลิตสื่อแอปพลิเคชั่น เรื่องสัตว์ขาข้อทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสัตว์ขาข้อทางการแพทย์ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชา 364 218 ปรสิตวิทยาสำหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไปของสัตว์ขาข้อ 2. วงจรชีวิตของสัตว์ขาข้อ 3. ความสำคัญทางการแพทย์    4. การควบคุม การป้องกันและกำจัด พร้อมรูปภาพประกอบ ซึ่งมีซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อแอปพลิเคชั่นดังนี้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ACD see, I build app ได้ผลสรุปว่าการผลิตแอปพลิเคชั่น เรื่อง สัตว์ขาข้อทางการแพทย์ อยู่ในเกณฑ์โดยรวมถือว่าได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Abstract of Interesting