Update and Future Challenge in Vascular Surgery

Authors

  • สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข

Abstract

โรคหลอดเลือด (Vascular Disease) มีความหลากหลายมากมายทั้งในแง่อาการแสดง , การวินิจฉัยและการรักษา  ปัจจุบันมีการวินิจฉัยโรคทางหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความสำคัญของโรคหลอดเลือดที่มีผลต่อการรอดชีวิต (Survival) และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (Quality of life)  วงการแพทย์จึงให้ความสำคัญในการรักษาและการศึกษาตลอดเวลาเพราะยังคงมีโรคหลอดเลือดจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีข้อสรุปในการรักษาที่ชัดเจน ซึ่งในที่นี่เราจะกล่าวถึงโรคทางหลอดเลือดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติที่ได้ข้อสรุปการรักษาที่ชัดเจนและยังคงมีการพัฒนาแนวทางการรักษารวมทั้งเทคนิคในการผ่าตัดตลอดเวลา

Downloads

How to Cite

1.
ประเสริฐเจริญสุข ส. Update and Future Challenge in Vascular Surgery. SRIMEDJ [Internet]. 2015 Oct. 5 [cited 2024 May 28];30(5):11-4. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39925

Issue

Section

บทความ