กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความดีเด่นของลูกผสมและการคัดเลือกสายพันธุ์ทนร้อนในผักกาดขาวปลี Download Download PDF