กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลทางการเกษตรและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของปุ๋ยเคมีเคลือบด้วยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยในอ้อย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล