กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของครัวเรือนชาวนา ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล