การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของครัวเรือนชาวนา ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Main Article Content

สนธยา สำเภาทอง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของครัวเรือนชาวนา ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย และเมื่อเกษตรกรตัดสินใจใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้ว ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยใดที่มีผลต่อการซื้อและไม่ซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดนั้นๆ การศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 377 ครัวเรือน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2561 และวิเคราะห์โดยเลือกสถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่าสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชเป็นสารที่มีความจำเป็นที่สุดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ได้ รองลงมา ได้แก่ สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง และสารเคมีป้องกันกำจัดโรคข้าว ตามลำดับ โดยเกษตรกรทุกรายให้เหตุผลที่สอดคล้องกันว่าที่ต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการที่ไม่มีสาร หรือวิธีการทดแทนที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าและราคาถูกเท่ากับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช สำหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อและไม่ซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดนั้นๆ ของครัวเรือนชาวนา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อคุณภาพโดยเน้นด้านประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเป็นหลัก ตามด้วยด้านการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านราคา ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2553. เอกสารวิชาการเกษตร คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.

กรมวิชาการเกษตร. 2561. รายชื่อร้านปัจจัยการผลิตประชารัฐ. แหล่งข้อมูล: app.doa.go.th/pracharat/?pages=7 ค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561.

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2561. โครงการแปลงใหญ่ปี 2560. แหล่งข้อมูล: http://bigfarm60.doae.go.th/BF/MISdsb.php ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2561.

ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2551. หลักการตลาด. สำนักพิมพ์ปัญญาชน. กรุงเทพฯ.

พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท. 2560. เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล. เอกสารวิชาการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร.

สุเทพ สหายา. 2560. สารป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช. เอกสารวิชาการประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมเทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร.

สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร. 2560. รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายปี 2560. แหล่งข้อมูล: http://www.doa.go.th/ard/index.php?option=com_content&view=article&id=22:stat2535. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561.

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. 2561. สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยปี 2660 และแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2561. แหล่งข้อมูล: http://www.thairiceexporter.or.th/Press%20release/2018/TREA%20 Press%20Release%20Thai%20Rice%20Situation%20&%20Trend%202018-31012018.pdf. ค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2561.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2560. จับตาเคมีภัณฑ์เกษตร ตลาดนี ้มีอนาคต. แหล่งข้อมูล: http://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/AgriculturalChemicals2017. pdf. ค้นเมื่อ20 มีนาคม 2561.

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Edition. Harper and Row Publication, New York.

Most read articles by the same author(s)