วารสารแก่นเกษตรได้รับทุนสนับสนุนเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551, เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป) , มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI), และเผยแพร่บทคัดย่อภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล AGRIS-FAO (http://agris.fao.org/agris-search/index.do)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 5 (2565): กันยายน-ตุลาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-04

การประเมินพริกพันธุ์ปรับปรุง (Capsicum annuum L.) ที่ได้รับยีนต้านทานโรคแอนแทรกโนสจากพริกพันธุ์ PBC80 และ PBC932 ต้านทานต่อเชื้อ Colletotrichum acutatum

หทัยภัทร อินทร์ประเสริฐ, พัชราภรณ์ สุวอ, สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, นครินทร์ จี้อาทิตย์, อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, สมศักดิ์ ครามโชติ

1254-1265

ความต้านทานของพริกพันธุ์ปรับปรุง (Capsicum annuum L.) ที่ได้รับยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสพริกจาก PBC80 และ PBC932 ต่อเชื้อ Colletotrichum 3 สปีชีส์

ชนิตา อ่างรัมย์, พัชราภรณ์ สุวอ, อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, ภาสกร เขียวขจี, สมศักดิ์ ครามโชติ

1266-1275

การประเมินและการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง

สุดารัตน์ ผาใต้, พัชราภรณ์ สุวอ, กฤษนัย แก้วบุญเรือง, ลำใย โกวิทยากร, สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, สมศักดิ์ ครามโชติ

1276-1286

ระดับการพรางแสงและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตผักกูดเพื่อการค้า

อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, รัญธิญา เอียดเอก, พฤกษ์ ชุติมานุกูล

1301-1316

ผลของวันปลูกต่อผลผลิตข้าวสาลีสายพันธุ์ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย, สาธิต ปิ่นมณี, สุมาลี มีปัญญา, นิพนธ์ บุญมี, อาทิตยา ยอดใจ, นงนุช ประดิษฐ์, สุรพล ใจวงศ์ษา, วาสนา วิรุญรัตน์, สุธีระ เหิมฮึก, เนตรนภา อินสลุด

1342-1352

การตรวจสอบถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมด้วย Tetraplex Real-time PCR เพื่อรับรองการนำเข้าสินค้าเกษตร

ฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ, สุธานันทน์ นาคประนม, พงศกร สรรค์วิทยากุล, ศิริพร เสนดำ, ปิยนุช ศรชัย, วีระศักดิ์ พิทักษ์ศฤงคาร, ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์

1353-1372

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน และสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกบนชุดดินชุมพวง

วิภาวรรณ ท้ายเมือง, สุชาดา กรุณา, นภาพร พันธุ์กมลศิลป์, อัญธิชา พรมเมืองคุก, จำเนียร ชมภู, ทิมทอง ดรุณสนธยา

1373-1381

การใช้ประโยชน์น้ำกากส่าและน้ำเสียบำบัดจากโรงงานผลิตเอทานอลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

อัจฉริกา สินธพานินท์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ทศพล พรพรหม, ชาลินี คงสุด, ธีรยุทธ คล้ำชื่น

1382-1391

ศักยภาพในการควบคุมแมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae) โดยไส้เดือนฝอยและเชื้อราก่อโรคแก่แมลง

จุรีพร สุคติภูมิ, นริศ ท้าวจันทร์, ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์

1459-1471

การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจติดตามเชื้อแบคทีเรีย อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อตรวจการเจริญเติบโตของแบคทีเรียวิบริโอในบ่อเลี้ยงกุ้ง

บรรพต แซ่โค้ว, สุกัญญา จิตร์ชนะ, วัชราภรณ์ ช่างเก็บ, ศุภนิจ พรธีระภัทร, กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา, รุ่งกานต์ สืบสิงห์

1496-1507

การตรวจหารูปแบบจีโนไทป์ของยีน IGF-I, SCD, FABP4 และยีน FASN ในโคพื้นเมืองไทยและบราห์มัน

รัตติกาล สุวรรณสิงห์, พงศธร กุนัน, ปิยวิทย์ เกษร, ฉัตรชัย แก้วพิลา, ไพโรจน์ ภัทรปรีชา, ทองสา บัวสุข

1519-1531

ดูทุกฉบับ