วารสารแก่นเกษตรได้รับทุนสนับสนุนเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551, เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป) , มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI), และเผยแพร่บทคัดย่อภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล AGRIS-FAO (http://agris.fao.org/agris-search/index.do)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 (2565): พฤษภาคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-18

ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ณัฐพล พจนาประเสริฐ, เออวดี เปรมัษเฐียร, ณัฐวุฒิ รัตวณิชย์โรจน์

609-624

ผลของการเสริมสมุนไพรผสมน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และจุลินทรีย์ ในไส้ตันของไก่เนื้อ

ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์, อนันทญา แสนสวัสดิ์, จารุนันท์ ไชยนาม, ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว, ชณุดี แสบงบาล

625-635

แนวทางการสร้างเนื้อไก่ฟังก์ชันด้วยอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองไทย

สุกัญญา เจริญศิลป์, วุฒิไกร บุญคุ้ม, ศุภมิตร เมฆฉาย, มนต์ชัย ดวงจินดา

636-656

แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม, อภิญญา รัตนไชย, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล

668-681

ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าครามในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วณัฐญา งอยผาลา, ชลาธร จูเจริญ, ธานินทร์ คงศิลา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ

703-709

ความรู้และการปฏิบัติในการผลิตกระวานของเกษตรกร อำเภอนาหม้อ จังหวัดอุดมไซ สปป.ลาว

ดำดวน อำไพทิบ, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, จุฑามาส คุ้มชัย

719-730

อิทธิพลของความชื้นและตำแหน่งรวงข้าวที่มีผลต่อแรงดึงเมล็ดข้าวออกจากรวงของข้าวพันธุ์พิษณโลก 2 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6

สมโภชน์ สุดาจันทร์, สิงห์รัญ ชารี, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ, กิตติพงษ์ ลาลุน, พีรณัฐ อันสุรีย์

749-759

เสถียรภาพผลผลิตช่อดอกของข้าวฟ่างไม้กวาด (Sorghum bicolor var. technicum) 11 สายพันธุ์

อำไพ พรหมณเรศ, ถวิล นิลพยัคฆ์, ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์, ปวีณา ทองเหลือง, ธำรงศิลป โพธิสูง, ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส

772-781

อิทธิพลของการกระทบแล้งและวิธีการขยายพันธุ์ต่อลักษณะการเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสต้า

ประกายมาส รุ่นประพันธ์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, จิราพร เชื้อกูล, พรชัย ไพบูลย์, อนุรักษ์ อรัญญนาค

794-809

การศึกษาเมทาจีโนมิกส์ของเชื้อราและประสิทธิภาพในการผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ ของเชื้อราที่คัดแยกได้จากลำไส้ไส้เดือนดิน Perionyx sp. 1

รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์, อานัฐ ตันโช, ศุภธิดา อ่ำทอง, ปิยะนุช เนียมทรัพย์, ศรีกาญจนา คล้ายเรือง, วศิน เจริญตัณธนกุล

843-855

Effect of oat (Avena sativa L.) genotype and germination time on functional properties and nutritional value of oat flour

Jirapa Pongjanta, Orathai Khamphiang, Pranhan Intama, Ubonrat Phomphang, Tunyaluk Bouphun

910-921

ดูทุกฉบับ