วารสารแก่นเกษตรได้รับทุนสนับสนุนเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551, เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป) , มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI), และเผยแพร่บทคัดย่อภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล AGRIS-FAO (http://agris.fao.org/agris-search/index.do)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 (2565): พฤศจิกายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-04

การใช้สารเสริมไฟโตจีนิกเพื่อลดผลกระทบความเครียดจากความร้อนในไก่เนื้อ

สิทธิพงษ์ รักงาม, เมริษา ศิริโสภาพงษ์, สุทิศา เข็มผะกา

1549-1566

การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยแหนแดง (Azolla microphylla)

บุญทิวา ชาติชำนิ, สุกัญญา คำหล้า, สมศักดิ์ ระยัน, จุรีพร วงศ์จันดา

1567-1579

ผลของการเสริมซีสทีอามีน ไฮโดรคลอไรด์ และกัวนิดิโนอะซิเตทในอาหารต่อสมรรถภาพ การเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกรระยะขุน

กฤติยา ไวกุลเพ็ชร, อรประพันธ์ ส่งเสริม, เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง

1594-1605

ความคิดเห็นของเกษตรกรรายย่อยต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

อุมาพร สุวจะ, ณฐิตากานต์ พยัคฆา, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, มนตรี ปัญญาทอง

1606-1616

ระบบการผลิตมะเขือเทศผลสดของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สุกัลยา เชิญขวัญ, พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก, ฝากจิต ปาลินทร

1617-1632

การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

กัลย์กนิต พิสมยรมย์, พิมสหรา ยาคล้าย, เตชทัต หอมบุปผา, สุทิสา ถาน้อย, ณัฐวุฒิ เจริญผล

1633-1642

ปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำสกัดมะเม่าที่ปลูกในแปลงอนุรักษ์สายต้น

ประดับ มีสวัสดิ์, ไมตรี มัณยานนท์, ชลธิชา นิวาสประกฤติ, ปิยานี รัตนชำนอง

1643-1654

ผลของฟิล์มคลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชั่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค และพันธุ์เรดโอ๊ค

กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, อทิตย์สา เพ็ชรสุข, ดวงฤทัย ศรีนุ่น, ดวงพร ศิริกิตติกุล

1655-1665

ชีวภัณฑ์ทางเลือกของสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน

วรางคณา จันดา, คณิตา ตังคณานุรักษ์, อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน

1683-1700

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อความเป็นประโยชน์ของหินฟอสเฟตสำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินสีแดง

ธัญนัทน์ สุภาดาว, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

1785-1796

อิทธิพลของน้ำหมักชีวภาพต่อการย่อยสลายและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของฟางข้าว

ชนากานต์ แย้มฎีกา, ผานิตย์ นาขยัน, สาวิกา กอนแสง, ภาวิณี อารีศรีสม, วีณา นิลวงศ์

1797-1807

Effect of calcium-boron solution rate in foliar spray on muskmelon (Cucumis melo L.)

Thamthawat Saengngam, Sirisuda Bootpetch, Anut Hengcharoen, Tawatchai Inboonchuay, Thammasak Thongket, Thongchai Mala

1820-1834

ดูทุกฉบับ