แก่นเกษตรเป็นวารสารราย 2 เดือน(6 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ต้องเป็นผลงานทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทั้งยังครอบคลุมในประเภทงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยประยุกต์ โดยบทความทุกเรื่องใช้ระบบการตรวจอ่านแบบ (double-blinded review system)