แก่นเกษตรเป็นวารสารราย 2 เดือน (6 ฉบับต่อปี) ได้แก่

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน

ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 

ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ต้องเป็นผลงานทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ (สาขาพืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประมง และสัตวศาสตร์) และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทั้งยังครอบคลุมในประเภทงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยประยุกต์ โดยบทความทุกเรื่องใช้ระบบการตรวจอ่านแบบ (double-blinded review system) มีการส่งบทความให้ผู้ตรวจอ่านพิจารณาบทความไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน