Contact

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารแก่นเกษตรได้ที่
บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40002
โทร/Fax. 043-202360, หรือ 083-3435926
ทาง email: agkasetkaj@gmail.com
ทาง website: http://ag2.kku.ac.th/kaj

Principal Contact

บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Phone -

Support Contact

เจ้าหน้าที่วารสารแก่นเกษตร
Phone 0833435926