ที่ปรึกษา

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา,อดีตบรรณาธิการ        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บรรณาธิการ

รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                 

รองบรรณาธิการ

รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อนันต์ วงเจริญ                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อุบล ตังควานิช                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กองบรรณาธิการวิชาการ

ศ.ดร.อารันต์  พัฒโนทัย                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.เพิ่มพูน  กีรติกสิกร               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.เมธา  วรรณพัฒน์                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ       มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รศ.ดร.นวลจันทร์ พารักษา              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผู้ประสานงานวารสาร

นางสาวสันธิรา ไชยดี