เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ของดินในพื้นที่เกิดดินถล่ม

อลงกรณ์ วงศ์หมั่น, กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว, จรัณธร บุญญานุภาพ

211-224

การแทนที่ปลาป่นด้วยแหล่งโปรตีนจากพืชในอาหารปลาสวายลูกผสม

วิศรุต ช่อเส้ง, นัทท์ นันทพงศ์, วุฒิพร พรหมขุนทอง

281-292

ผลผลิต คุณภาพเมล็ด และความหอมของข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงพันธุ์บือเนอมู

ปวีณา เตจาคำ, ศรันย์ ขำโท้, ศันสนีย์ จำจด, นริศ ยิ้มแย้ม, ต่อนภา ผุสดี

317-326

ผลของรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณภาพเนื้อของไก่เบตง

ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, สุธา วัฒนสิทธิ์

327-334

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ผ่านทางตลาดสินค้าออนไลน์

ฉัตรสุดา สุวรรณจตุพร, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง

335-346

Quality Parameters of Instant Dried Thai Fermented Fish Dip as Affected by Levels of Guar Gum

Pongdanai Duangsai, Arunepong Srisataporn, Kannika Hauisan, Samsamorn Gawborisut

409-418