การผลิตสับปะรดและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกร ในอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

ศราวุธ ศิริลักณ์
ประภัสสร เกียรติสุรนนท์

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อศึกษาสภาพการผลิตสับปะรดและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีค่าความเชื่อมั่นที่ได้จากการทดสอบแบบสัมภาษณ์จำนวน 30 ชุด เท่ากับ 0.882 คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 175 ราย เก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2560 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test F-test ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมการผลิตสับปะรดระดับมากในด้านความรู้ในการผลิตสับปะรดในเรื่อง การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งเงินทุน การตลาดและการแปรรูปผลผลิตสับปะรด รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม และการสนับสนุนการผลิตสับปะรดจากหน่วยงาน รัฐและหน่วยงานเอกชน ผลการเปรียบเทียบความต้องการการส่งเสริม พบว่าเกษตรกรที่มีอายุ ระดับการศึกษาจำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน พื้นที่ปลูกสับปะรด และประสบการณ์การปลูกสับปะรดที่แตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในบางประเด็น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

จิราพรรณ คล้ายกิจจา. 2554. สับปะรด. กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊ค.

พรรณวดี ทองแดง. 2545. การผลิตและการตลาดสับปะรดจังหวัดเพชรบุรี :เพชรบุรี. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี. กรมส่งเสริมการเกษตร.

วศินาฎ ทองบุดดี. 2547. สภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดหนองคาย : หนองคาย. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย. กรมส่งเสริมการเกษตร.

สมบัติ ทรงโฉม. 2540. การผลิตสับปะรดของเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้ อตกลงในจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2538. วิทยานิพนธ์เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน. 2543. สถิติที่ใช้ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย. 2559. รายงานสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาด้ านการเกษตรจังหวัดหนองคาย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. ข้อมูลการผลิตสินค้าการเกษตร. แหล่งข้อมูล : www.oac.go.th/production. html. ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2559.

สำเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน. 2543. สถิติที่ใช้สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์.ภาควิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.

เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชา. 2528. สภาพการผลิตสับปะรดของสมาชิกศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการดอยขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตสาขาพืชสวน, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อรรณพ สอนชา. 2559. ความต้องการการส่งเสริมการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Cronbach .Lee J.1970. Essentiald of Psychological Testing. 2 rd. New York : Harper.Yamane,Taro.1967 .Statistics, An Introductory Analysis. 2nd Ed., New York : Harper and Row.

Most read articles by the same author(s)