ผลของรูปแบบการเก็บรักษาน้ำเชื้อเจือจางรูปแบบเหลว และรูปแบบวุ้นร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอนต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส

Main Article Content

ธีรภัทร แก้วกัณหา
วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
วุฒิไกร บุญคุ้ม
เทวินทร์ วงษ์พระลับ

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลของรูปแบบการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรเจือจางแบบเหลว (ไม่เสริมเจลาติน) และแบบวุ้น (เสริมเจลาติน 1.5 %(w/v)) ร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอน 4 ระดับ (0, 0.1, 1 และ 5 mM) ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรเจือจางเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 17 OC ที่เก็บรักษาเป็นเวลา 10 วันโดยทำการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการเก็บรักษา 1, 4, 7 และ 10 วัน ผลการทดลองพบว่า ภายหลังการเก็บรักษาในวันที่ 1, 4, 7 และ 10 การเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบวุ้นรักษาคุณภาพของน้ำเชื้อได้ดีกว่าการเก็บรักษาน้ำเชื้ออแบบเหลว โดยมีอัตราการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรียสภาพปกติสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันในด้านอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (P>0.05) ในวันที่ 10 ของการเก็บรักษาพบว่าการเก็บรักษาน้ำเชื้อเจือจางทั้งสองรูปแบบร่วมกับการเสริมกลูตาไธโอน พบว่าที่ความเข้มข้น 1 และ 5 mM มีอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของตัวอสุจิสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญกว่ากลุ่มที่เสริมระดับ 0.1 และ 0 mM (P<0.05) ส่วนการเก็บรักษาในวันที่ 7 และ 10 พบว่าการเสริมกลูตาไธโอนที่ระดับ 1 mM มีค่าเฉลี่ยของอัตราการมีชีวิต ความสมบูรณ์ของอะโครโซม และไมโตรคอนเดรียสมบูรณ์สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่เสริมระดับ 0.1 และ 5 mM (P>0.05) ดังนั ้นการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบวุ้นสามารถเพิ่มคุณภาพ อัตราการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิที่มีอะโครโซมสมบูรณ์ และไมโตคอนเดรียสภาพปกติ มากกว่ากลุ่มที่เก็บรักษาน้ำเชื้อแบบเหลว อย่างไรก็ตามระดับการเสริมกลูตาไธโอนที่ดีที่สุดร่วมกับการเก็บรักษาน้ำเชื้อทั้งสองรูปแบบ คือ 1 mM

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Alvarez, J. G., and B. T. Storey. 2005. Differential incorporation of fatty acids into and peroxidative loss of fatty acids from phospholipids of human spermatozoa. Mol. Reprod. Dev. 42:334-346.

Anaya, M. C. G., F. J. Francisco, J. M. Guerrero, L. J. G. Marín, and J. Gil. 2013. Increasing Extender Viscosity Improves the Quality of Cooled Boar Semen. J. Agr. Sci. 6:12-22.

Awda, G. J., B. M. Mackenize, and M. M. Buhr. 2009. Reactive oxygen species and boar sperm function. Biol. Reprod. 81:553-561.

Bilodeau, J. F., S. Blancette , C. Gagnon, and M. A. Sirad. 2001. Thiols prevent H2O2 –mediated loss of sperm motility in cryopreserved bull semen. Theriogenology. 56:275-286.

Corcini, C. D., F. Moreira, R. Pigozzo, A. S. Varela, N. U. Torres, and T. Lucia. 2011. Semen quality and reproductive performance after artificial insemination with boar sperm stored in a gelatin-supplemented extender. Livest. Sci. 138:289-292.

Frydrychová, S., J. Cerovsky, A. Lustykova, and M. Rozkot. 2010. Effects of long - term liquid commercial semen extender and storage time on the membrane quality of boar semen. Czech J. Anim. Sci. 55: 160-166.

Funahashi, H., and T. Sano. 2005. Select antioxidants improve the function of extended boar semen stored at 10ºC . Theriogenology. 63:1605-1616.

Gadea, J. 2003. Review: Semen extenders used in the artificial insemination of swine. Span J. Agric. Res. 1:17-27.

Gadea, J., F. García-Vazquez, C. Matás, J.C. Gardón, S. Cánovas, and D. Gumbao. 2005. Cooling and freezing of boar spermatozoa: supplementation of the freezing media with reduced glutathione preserves sperm function. J. Androl. 26:396-404.

Joaquin, G., F. G. Vazquez, C. Mats, J. C. Groden, S. Canovas, and D. Gumbao. 2015. Cooling and freezing of boar spermatozoa: Supplementation of the freezing media with reduced glutathione preserves sperm function. J. Androl. 26:396-404.

Johnson, L. A., K. F. Weitz, P. Fisher, and W. M. C. Maxwell. 2000. Storage of boar semen. Anim. Reprod. Sci. 62:143-172.

Nagya, Z. S., G. Y. Sinkovics, and A. Kovács. 2002. Viability and acrosome integrity of rabbit spermatozoa processed in a gelatin-supplemented extender. Anim. Reprod. Sci. 70:283-286.

Resseguie, W. D., B. L. Hughes, J. E. Jones, and R. J. Thurston. 1981. An evaluation of gelatin as a diluent component for storage of chicken semen. Poult. Sci. 60:469-476.

Riesenbech, A.2011. Review on international trade with boar semen. Reprod. Domest. Anim. 41:1-3.

Rodriguez-Gil, J. E., and E. Estrada. 2013. Artificial insemination in boar reproduction. Boar Reproduction. Springer, Berlin, Heidelberg.

Salvador, I., J. Ya´niz, M. P. Viudes-de-Castro, E. A. Go´mez, and M. A. Silvestre. 2006. Effect of solid storage on caprine semen conservation at 5 °C. Theriogenology. 66:974-981.

Shinde, P. K., and S. K. Gupta. 2016. Scientific artificial insemination in swine. Asian J. Animal Sci. 11:60-64

Steel, R. G. D., and J. H. Torrie. 1980. Principle and procedures of statistics: A Biomaterial Approach 2nd. McGraw Hill Book Co, New York.

Vongpralub, T., P. Thananurak, C. Sittikasamkit, P. Chuawongboon, M. Duangjinda, W. Boonkum, and V. Chankitisakul. 2016. Comparison of Effects of Different Antioxidants Supplemented to Long-term Extender on Boar Semen Quality Following Storage at 17ºC. Thai J. Vet. Med. 46:119-126.

Yániz, J., J. L. Martí, M. A. Silvestre, J. Folch, P. Santolaria, J. L. Alabart, and F. LópezGatius. 2005. Effects of solid storage of sheep spermatozoa at 15ºC on their survival and penetrating capacity. Theriogenology. 64:1844-1851.

Yeste, M. 2017. State-of-the-art of boar sperm preservation in liquid and frozen state. Anim. Reprod.14:69-81.

Zhang, W., K. Yi, C. Chen, X. Hou, and X. Zhou. 2012. Application of antioxidant and centrifugation for cryopreservation of boar spermatozoa. Anim. Reprod. Sci. 132: 123-128

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>