ผลของการหมักใยอาหารที่สกัดได้จากกากมันสำปะหลัง และกากมันเอทานอลในหลอดทดลองต่อประชากรจุลินทรีย์ การผลิตกรดไขมันสายสั้น และกรดแลคติก

Main Article Content

สุภัตรา โอกระโทก
เมริษา ศิริโสภาพงษ์
วิทธวัช โมฬี
สุทิศา เข็มผะกา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพื่อหาอัตราส่วนของเอนไซม์เซลลูเลส : ไซลาเนส (มี 4 ระดับ 0:0, 9:3, 36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตั ้งต้น) ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพใยอาหารที่สกัดได้จากกากมันสำปะหลัง และกากมันเอทานอล และประเมินผลใยอาหารดัดแปลงที่ได้ด้วยการจำลองกระบวนการหมักย่อยในหลอดทดลองที่มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์จากซีกัมของไก่ ผลการทดลองพบว่าใยอาหารที่สกัดจากกากมันสำปะหลังและกากมันเอทานอลสามารถเพิ่มประชากร Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp. กรดไขมันสายสั้น (อะซิเตท โพรพิโอเนท และบิวทีเรท) และกรดแลคติก และลดค่า pH หลังการหมักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใยอาหารจากกากมันสำปะหลังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าใยอาหารจากกากมันเอทานอล ใยอาหารดัดแปลงด้วยเอนไซม์จากกากมันสำปะหลังแสดงผลต่อพารามิเตอร์ที่ทำการศึกษาดีกว่าใยอาหารหยาบ (ไม่ได้ใช้เอนไซม์) ซึ่งเอนไซม์ เซลลูเลส และไซลาเนสที่อัตราส่วน 36:12 และ 72:24 หน่วย/กรัมของสารตั้งต้น สามารถเพิ่มการผลิตกรดไขมันสายสั้้นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้กับไก่ และการผลิตที่มีต้นทุนต่ำ การใช้เอนไซม์ที่อัตราส่วน 36:12 หน่วย/กรัมของสารตั้งต้น น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามใยอาหารดัดแปลงจากกากมันเอทานอลแสดงผลไม่แตกต่างจากใยอาหารหยาบ โดยสรุปการดัดแปลงใยอาหารจากกากมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์เซลลูโลส : ไซลาเนสที่อัตราส่วน 36:12 หน่วย/กรัมของสารตั้งต้น มีผลดีต่อประชากร Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp. การผลิตกรดไขมันสายสั้น กรดแลคติก และค่า pH

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

ศศิธร เจาะจง, ศุภชัย อุดชาชน และ รำไพร นามสีลี. 2556. คุณค่าทางโภชนะ และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของกากมันเอทานอลในโคเนื้อ. รายงานผลงานวิจัยสานักพัฒนาอาหารสัตว์, กรมปศุสัตว์
AAFCO. 2007. Official Publication 2007. Atlanta, Georgia, USA: Association of American Feed Control Officials Inc.
Choct, M. 2009. Managing gut health through nutrition. British. Poult. Sci. 50: 9-15.
Daou, C., and H. H. Zhang. 2013. Optimization of processing parameters for extraction of total, insoluble and soluble dietary fibers of defatted rice bran. J. Food Agric. 25: 562-575.
Donalson, L. M., W. K. Kim, V. I. Chalova, P. Herrera, J. L. McReynolds, V. G. Gotcheva, D. Vidanovic, C. L. Woodward, L. F.
Kubena, D. J. Nisbet, and S. C. Ricke. 2008. In vitro fermentation response of laying hen cecal bacteria to combinations of fructooligosaccharide prebiotics with alfalfa or a layer ration. Poult. Sci. 87: 1263-1275.
Dunkley, K. D., C. S. Dunkley, N. L. Njongmeta, T. R. Callaway, M. E. Hume, L. F. Kubena, D. J. Nisbet, and S. C. Ricke. 2007. Comparison of in vitro fermentation and molecular microbial profiles of high-fiber feed substrates incubated with chicken cecal inocula. Poult. Sci. 86: 801-810.
Gaggìa, F., P. Mattarelli, and B. Biavati. 2010. Probiotics and prebiotics in animal feeding for safe food production. Int. J. Food. Microbiol. 141: 15-28.
Jozefiak, D., A. Rutkowski, and S. A. Martin. 2004. Carbohydrate fermentation in the avian ceca: a review. Anim. Feed. Sci. Tech. 113: 1-15.
Kosugi, A., A. Kondo, M. Ueda, Y. Murata, P. Vaithanomsat, W. Thanapase, T. Arai, and Y. Mori. 2009. Production of ethanol from cassava pulp via fermentation with a surfaceengineered yeast strain displaying glucoamylase. Elsev. 34: 1354-1358.
Lan, Y., B. A. Williams, S. Tamminga, H. Boer, A. Akkermans, G. Erdi, and M. W. A. Verstegen. 2005. In vitro fermentation kinetics of some non-digestible carbohydrates by the caecal microbial community of broilers. Anim. Feed Sci. Technol. 123: 687-702.
Meimandipour, A., M. Shuhaimi, M. Hair-Bejo, K. Azhar, B. M. Kabeir, B. Rasti, and A. M. Yazid. 2009. In vitro fermentation of broiler
cecal content: the role of lactobacilli and pH value on the composition of microbiota and end products fermentation. Lett. Appl. Microbiol. 49: 415-420.
Mookiah, S., C. C. Sieo, K. Ramasamy, N. Abdullah, and Y. W. Ho. 2014. Effects of dietary prebiotics, probiotic and synbiotics on performance, caecal bacterial populations and caecal fermentation concentrations of broiler chickens. J. Sci. Food. Agri. 94: 341-348.
Pourabedin, M., and X. Zhao. 2015. Prebiotics and gut microbiota in chickens. FEMS. Microbiol. Lett. 362: 1-8.
Ravn, J. L., J. C. Thøgersen, J. Eklöf, D. Pettersson, R. Ducatelle, F. Van Immerseel, and N. R. Pedersen. 2017. GH11 xylanase increases prebiotic
oligosaccharides from wheat bran favouring butyrate-producing bacteria in vitro. Anim. Feed. Sci. Tech. 226: 113-123.
SPSS. 2010. User’s Guide. Version 18.0 SPSS Inc., Chicago, IL.
van der Wielen, P. W., S. Biesterveld, S. Notermans, H. Hofstra, B. A. Urlings, and F. van Knapen. 2000. Role of volatile fatty acids in development of the cecal microflora in broiler chickens during growth. Appl. Environ. Microbiol. 66: 2536-2540.
Vermeulen, K., J. Verspreet, C. M. Courtin, F. Haesebrouck, R. Ducatelle, and F. Van Immerseel. 2017. Reduced particle size wheat bran is butyrogenic and lowers Salmonella colonization, when added to poultry feed. Vet. Microbiol. 198: 64-71.
Yacoubi, N., F. Van Immerseel, R. Ducatelle, L. Rhayat, E. Bonnin, and L. Saulnier. 2016. Water-soluble fractions obtained by enzymatic treatment of wheat grains promote short chain fatty acids production by broiler cecal microbiota. Anim. Feed. Sci. Tech. 218: 110-119.
Zdunczyk, Z., J. Jankowski, S. Kaczmarek, and J. Juskiewicz. 2015. Determinants and effects of postileal fermentation in broilers
and turkeys part 1: gut microbiota composition and its modulation by feed additives. World Poul. Sci. J. 71: 37-48.
Zhang, H., H. Wang, X. Cao, and J. Wang. 2018. Preparation and modification of high dietary fiber flour: A review. Food. Res. Int. 113: 24-35.

Most read articles by the same author(s)