ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากดอกดาวเรืองในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส และ แอลฟา-กลูโคซิเดส

Main Article Content

จำเนียร ชมภู
เชษฐ์ชัชชัยย์ นิลาภรณ์
จุฑามาศ เมรสนัด
ราตรี บุญเรืองรอด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของสารสกัดด้วยน้ำจากดอกดาวเรือง 3 ชนิดได้แก่ ดาวเรืองอเมริกัน ดาวเรืองฝรั่งเศส และดาวเรืองพื้นเมือง ผลการทดลองพบว่า สารสกัดด้วยน้ำจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศสมีส่วนประกอบของสารพฤกษเคมี phenolics, saponins และ tannins (321±33.10 mg GA/g extract, 745.30±36.92 mg DE/ g extract และ 312.25±8.07 mg GA/ g extract ตามลำดับ) มากกว่าดาวเรือง ชนิดอื่น จึงส่งผลให้สารสกัดด้วยน้ำจากดาวเรืองชนิดนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในปฏิกิริยา DPPH และ ABTS ได้สูงกว่าดาวเรืองชนิดอื่น (มีค่า IC50 เท่ากับ 20.27±1.91 และ 34.62±1.32 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ) ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT (มีค่า IC50 เท่ากับ 44.83±2.6 และ 45.61±2.44 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ) สำหรับประสิทธิภาพในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนั้น พบว่า สารสกัดด้วยน้ำจากดาวเรืองฝรั่งเศสอีก เช่นเดียวกันที่สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ α-glucosidase ได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเรืองชนิดอื่น (มีค่า IC50 เท่ากับ 118.29±9.06 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) แต่มีประสิทธิภาพน้อยแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน acorbose (มีค่า IC50 = 7.21±0.79 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ส่วนประสิทธิภาพในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ α-amylase นั้นมีผลการทดลองไม่เด่นชัดมากนักจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าดอกดาวเรืองฝรั่งเศส สามารถนำมาใช้เพื่อต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ α-glucosidase ได้อย่างไรก็ตามจะทำการศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีในสารสกัดด้วยน้ำจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศสต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

Ahmad, R., H.M. Hashim, Z.M. Noor, N.H. Ismail, F. Salim, N.H. Lajis and K. Shaari. 2011. Antioxidant and antidiabetic potential of Malaysian Uncaria. Res. J. Med. Plant 5: 587-595.

Barreca, D., E. Bellocco, C. Caristi, U. Leuzzi and G. Gattuso. 2011. Distribution of Cand O-glycosyl flavonoids, (3-hydroxy-3-methylglutaryl)glycosyl flavanones and furocoumarins in Citrus aurantium L. juice. Food Chem. 124: 576-582.

Benamrouchea, L.L. and K. Madani. 2013. Phenolic contents and antioxidant activity of orange varieties (Citrus sinensis L. and Citrus aurantium L.) cultivated in Algeria: peels and leaves. Indus. Crop Prod. 50: 723-730.

Boskou, G., F.N. Salta, S. Chrysostomou, A. Mylona, A. Chiou and N.K. Andrikopoulos. 2006. Antioxidant capacity and phenolic profile of table olives from the Greek market. Food Chem. 94: 558-564.

Chew, B.P., M.W. Wong and T.S. Wong. 1996. Effects of lutein from marigold extract on immunity and growth of mammary tumours in mice. Anticancer Res. 16: 3689-3694.

Chompoo, J., A. Upadhyay, M. Fukuta and S. Tawata. 2012. Effect of Alpinia zerumbet components on antioxidant and skin diseases-related enzymes. BMC Compl. Alt. Med. 12: 106.

Closa, D. and E. Folch-Puy. 2004. Oxygen free radicals and the systemic inflammatory response. IUBMB Life 56: 185-191.

Dai, J. and R. Mumper. 2010. Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecule 15: 7313-7352.

Djeridane, A., M. Yousfi, B. Nadjemi, D. Boutassouna, P. Stocker and N. Vidal. 2006. Antioxidant activity of some algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds. Food Chem. 97: 654-660.

Ebrahimi, E., S. Shirali and R. Talaei. 2016. The protective effect of marogold hydroalcoholic extract in STZ-induced diabetic rats: evaluation of cardiac and pancreatic biomarkers in the serum. J. Bot. Artical ID 9803928, 6 p.

Ezeji, T.C. and H. Bahl. 2006. Purification, characterization, and synergistic action of phytate-resistant alpha-amylase and alpha-glucosidase from Geobacillus thermodenitrificans HRO10. J. Biotechnol. 125: 27-38.

Fullmer, L.A. and A. Shao. 2001. The role of lutein in eye health and nutrition. Am. Asso. Cereal Chem. 46: 408-413.

Hencken, H. 1992. Chemical and physiological behaviour of feed carotenoids and their effects on pigmentation. Poult. Sci. 71: 711-717.

Hsu, C.F., H. Peng, C. Basle, J. Travas-Sejdic and P.A. Kilmartin. 2011. ABTS●+scavenging activity of polypyrrol, polyaniline and poly (3,4-ethylenedioxythiophene). Polym. Int. 60: 69-77.

Jain, R., N. Katare, V. Kumar, A.K. Samanta, S. Goswami and C.K. Shrotri. 2012. In vitro anti bacterial potential of different extracts of Tagetes erecta and Tagetes patula.

Kähkönen, M.P., A.I. Hopia, H.J. Vuorela, J.P. Rauha, K. Pihlaja, T.S. Kujala and M. Heinonen. 1999. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. J. Agric. Food Chem. 47: 3954-3962.

Klein, B.P. and A.K. 1982. Ascorbic and vitamin A activity in selected vegetables from different geographical areas of the United State. J. Food Sci. 47: 941-945.

Kwon, Y.I., H.D. Jang and K. Shetty. 2006. Evaluation of Rhodiola crenulata and Rhodiola rosea for management of type II diabetes and hypertension. Asia Pac. J. Clin. Nutr. 15: 425-432.

Lee, Y.L., G.W. Huang, Z.C. Liang and G.L. Mau. 2007. Antioxidant properties of three extracts from Pleurotus citrinopileatus. Food Sci. Technol. Leb. Wis. Tech. 40: 823-833.

Lobo, V., A. Patil, A. Phatak and N. Chandra. 2010. Free radicals, antioxidants and functional foods: impact on human health. Pharmacogn. Rev. 4: 118-126.

Mahantesh, S.P., A.K. Gangawane and C.S. Patil. 2012. Free radicals, antioxidants, diseases and phytomedicines in human health: future perspects. World Res. J. Med. Aroma Plant 1: 6-10.

Makker, H.P., P. Siddhuraju and K. Becker. 2007. Methods in molecular biology: plant secondary metabolites. Human Press, Totowa, New Jersey.

Manikandan, R., A.V. Anand, S. Kumar and Pushpa. 2016. Phytochemical and in vitroantidiabetic activity of Psidium guajavaleaves. Pharmacogn. J. 8: 392-394.

Martin, K.R., M.L. Eailla and J.C. Smith. 1996. β-Carotene and lutein protect HepG2 human liver cells against oxidant-induced damage. J. Nutr. 126: 2098-2106.

Martínez, R., B. Diaz, L. Vásquez, R.S. Compagnone, S. Tillett, D.J. Canelón, F. Torrico and A.I. Suárez. 2013. Chemical composition of essential oils and toxicological evaluation of Tagetes erecta and Tagetes patula from Venezuela. Jeobp 12: 476-481.

Marotti, M., R. Piccaglia, B. Biavati and I. Marotti. 2004. Characterization and yield evaluation of essential oils from different Tagetes species. J. Essent. Oil Res. 16: 440-444.

Muley, B.P., S.S Khadabadi and N.B. Banarase. 2009. Phytochemical constituents and pharmacological activities of Calendula officinalis Linn (Asteraceae): a review. Tropical J. Pharm. Res. 8: 455-465.

Naczk, M. and F. Shahidi. 2004. Extraction and analysis of phenolics in food. J. Chrom. A. 1054: 95-111.

Nanditha, A., R.C.W. Ma, A. Ramachandran, C. Snehalatha, J.C.N. Chan, K.S. Chia, J.E. Shaw and P.Z. Zimmet. 2016. Diabetes in Asia and the Pacific: implications for the global epidemic. Diabetes Care 39: 472-485.

Nehr, N.T. 1968. The ethnobotany of tagetes. Econ. Bot. 22: 317-324

Niederländer, H.A., B.T.A. Van, A. Bartasiute and I.I. Koleva. 2008. Antioxidant activity assays online with liquid chromatography. J. Chromatogr. A 1210: 121-134.

Obadoni, B.O. and P.O. Ochuko. 2001. Phytochemical studies and comparative efficacy of the crude extracts of some homeostatic plants in Edo and Delta state of Nigeria. Global J. Pure Appl. Sci. 8: 203-208.

Percival, M. 1998. Antioxidants. Clin. Nutr. Insight 31: 1-4.

Pohorille, A. and L.R. Pratt. 2012. Is water the universal solvent for life?. Orig. Life Evol. Biosph. DOI 10.1007/s11084-012-9301-6.

Poulsen, H.E., H. Prieme and S. Loft. 1998. Role of oxidative DNA damage in cancer initiation and promotion. Eur. J. Cancer Prev. 7: 9-16.

Rasoanaivo, P., C.W. Wright, M.L. Willcox and B. Gilbert. 2001. Whole plant extracts versus single compounds for the treatment of malaria: synergy and positive interaction. Malaria J. 10(Suppl 1): S4.

Rigane, G., M. Boukhris, M. Bouaziz, S. Sayadi and R.S. Ben. 2013. Analytical evaluation of two monovarietal virgin olive oils cultivated in the south of Tunisia: JemriBouchouka and Chemlali-Tataouin cultivars. J. Sci. Food Agric. 93: 1242-1248.

Saxena, M., J. Saxena, R. Nema, D. Singh and A. Gupta. 2013. Phytochemistry of medicinal plant. J. Pharm. Phytochem. 1: 168-182.

Nehr, N.T. 1968. The ethnobotany of tagetes. Econ. Bot. 22: 317-324

Niederländer, H.A., B.T.A. Van, A. Bartasiute and I.I. Koleva. 2008. Antioxidant activity assays online with liquid chromatography. J. Chromatogr. A 1210: 121-134.

Obadoni, B.O. and P.O. Ochuko. 2001. Phytochemical studies and comparative efficacy of the crude extracts of some homeostatic plants in Edo and Delta state of Nigeria. Global J. Pure Appl. Sci. 8: 203-208.

Percival, M. 1998. Antioxidants. Clin. Nutr. Insight 31: 1-4.

Pohorille, A. and L.R. Pratt. 2012. Is water the universal solvent for life?. Orig. Life Evol. Biosph. DOI 10.1007/s11084-012-9301-6.

Poulsen, H.E., H. Prieme and S. Loft. 1998. Role of oxidative DNA damage in cancer initiation and promotion. Eur. J. Cancer Prev. 7: 9-16.

Rasoanaivo, P., C.W. Wright, M.L. Willcox and B. Gilbert. 2001. Whole plant extracts versus single compounds for the treatment of malaria: synergy and positive interaction. Malaria J. 10(Suppl 1): S4.

Rigane, G., M. Boukhris, M. Bouaziz, S. Sayadi and R.S. Ben. 2013. Analytical evaluation of two monovarietal virgin olive oils cultivated in the south of Tunisia: JemriBouchouka and Chemlali-Tataouin cultivars. J. Sci. Food Agric. 93: 1242-1248.

Saxena, M., J. Saxena, R. Nema, D. Singh and A. Gupta. 2013. Phytochemistry of medicinal plant. J. Pharm. Phytochem. 1: 168-182.

Zhang, L.X., R.V. Coney and J.S. Betram. 1991. Carotenoids enhance gap functional communication and inhibit lipid peroxidation in C3H/10T/2 cells: relationship to their cancer chemo preventive action. Carcinogenesia 12: 2109-211.

Most read articles by the same author(s)