กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของไม้ยืนต้นหลากชนิดต่อการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมบนพื้นที่ลาดเอียง I. คุณสมบัติทางกายภาพและตะกอนดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล