กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แผนการผลิตพืชโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้น ภายใต้ข้อจำกัดน้ำที่ไม่แน่นอน ในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด จังหวัดตาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล