กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่ชีท่าพระและไก่ชี เคเคยู 12 Download Download PDF