กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Methicillin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA) ที่แยกได้จากโคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ ในจังหวัดเพชรบุรี Download Download PDF