กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของชนิดดินปลูกต่อลักษณะรากและลักษณะกายวิภาคของรากข้าวไร่เพื่อการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล