กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการกักเก็บคาร์บอนในดินและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกษตรกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล