กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพการหุงสุกของข้าวเหนียวนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy