ผลของการแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพการหุงสุกของข้าวเหนียวนึ่ง

Main Article Content

ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
กุหลาบ สิทธิสวนจิก
ชไมพร จันทร์ดำ

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)