เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ในโคพื้นเมืองไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ

ณชัย ศราธพันธุ์, สายใจ ชื่นสุข, มาลี อภิเมธีธำรง, วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร, ศร ธีปฏิมากร , สุกัญญา ยุงระแหง

601-612

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยด้านข้าวในประเทศไทย

ศศรส ใจจิตร์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ , จุฑา พิชิตลำเค็ญ

613-624

การใช้แมลงน้ำเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในลำห้วยสาขาของหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร, สุกัญญา ฟักแก้ว , ภัทมาศ อ่ำทอง

653-662

ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่

ปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า, สุพัฒน์ พลซา, ปิยวัฒน์ ปองผดุง , วิทยา ทาวงศ์

663-674

ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด

พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล, คาซูฮิโร นากาโน, พิชญา พูลลาภ, ปาริชาติ เทียนจุมพล, พิมพ์ใจ สีหะนาม, พรสวรรค์ ธรรมพฤฒินันท์, พลกฤษณ์ มณีวระ , ดนัย บุณยเกียรติ

685-692

Beef consumption and selection bias in Thailand

Watcharawit Meenongyai, Virote Pattarajinda, Alexander M. Stelzleni, Jutarat Sethakul, Monchai Duangjinda , Amporn Sae-Eaw

731-740