ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด

Main Article Content

พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล
คาซูฮิโร นากาโน
พิชญา พูลลาภ
ปาริชาติ เทียนจุมพล
พิมพ์ใจ สีหะนาม
พรสวรรค์ ธรรมพฤฒินันท์
พลกฤษณ์ มณีวระ
ดนัย บุณยเกียรติ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)