ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อผลผลิตของมันสำปะหลังและสมบัติของดิน

Main Article Content

ธีรยุทธ คล้ำชื่น
ชัยสิทธิ์ ทองจู
ทศพล พรพรหม
ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)