การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยด้านข้าวในประเทศไทย

Main Article Content

ศศรส ใจจิตร์
นราภรณ์ เภาประเสริฐ
จุฑา พิชิตลำเค็ญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)