สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดน้ำมันออกจากกากผลปาล์มเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

Main Article Content

เจริญพร ถาวรประเสริฐ
กฤช สมนึก
กำพล ประทีปชัยกูร

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)