ความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ในโคพื้นเมืองไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ

Main Article Content

ณชัย ศราธพันธุ์
สายใจ ชื่นสุข
มาลี อภิเมธีธำรง
วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร
ศร ธีปฏิมากร
สุกัญญา ยุงระแหง

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)