ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่

Main Article Content

ปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า
สุพัฒน์ พลซา
ปิยวัฒน์ ปองผดุง
วิทยา ทาวงศ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)